อ.กุลสตรี ปริญญา
25 พฤษภาคม 2560
อ. ดร. อมรรัตน นาคะโร
อ.ปิยะกานต์ หนูประกอบ
อ.ปิยวรรณ ขาวพุ่ม
25 พฤษภาคม 2560
อ.ภาษิตา วั่นเส้ง
26 มิถุนายน 2561