ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.30 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์จัดกิจกรรม "สทศ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกประสบการวิชาชีพ ณ ห้องสัมมนา87668970 1424357781076186 2803803265563623424 o88096089 1424357371076227 4596985277381083136 o88185934 1424357544409543 5712540794145996800 o

สื่อมัลติมีเดีย