ช่วงบ่าย วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สทศ.59) ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สทศ.
วิทยากรโดย อ.ดร. วชิราภรณ์ ชนะศรี
ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ” การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
ณ. ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์71834585 10220651701986878 1823057254572621824 n71394323 10220651702746897 841041728558333952 n71112104 10220651702226884 3874237951860801536 n

สื่อมัลติมีเดีย