วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สทศ.59) ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สทศ.
วิทยากรโดย อ.ดร.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การปฏิบัติตนในที่ทำงาน”
การพัฒนาบุคลิกภาพ ความพร้อมด้านการปฏิบัติตน การศึกษาสภาพและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
ณ. ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต71183159 10220650594959203 8649457590272524288 n71378440 10220650596479241 5857185379890757632 n71511215 10220650597479266 1166973366289039360 n72358632 10220650599279311 4145459845203492864 n

สื่อมัลติมีเดีย