วันนี้ (13 กันยายน 2562) อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่2 (สทศ.บ. 61) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ รายวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการ จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศลงบนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC LIB) และอบรมให้กับยุวบรรณารักษ์ เด็กๆป.4-ป.6 ชมรมห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เทศบาลตำบลป่าตอง อ. กระทู้ จ. ภูเก็ต69944503 10220509831920215 8682359457826471936 n69944503 10220509831920215 8682359457826471936 n70662700 10220509833000242 5495382819548954624 n

สื่อมัลติมีเดีย