วันศุกร์ ที่30 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ จัดอบรมโปรแกรมคำนวน Microsoft Excel ในงานสำนักงาน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สทศ 59 เตรียมความพร้อมเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ วิทยากรโดย คุณสิริภา ธัญญะไพศาล ผู้เชี่ยวชาญในงานสำนักงานค่ะ69441023 10220400220620001 1725506602976411648 n69470434 10220400239380470 2770632318308581376 n69629801 10220400220820006 4531870991898378240 n

สื่อมัลติมีเดีย