ช่วงบ่ายวันนี้ (30 สิงหาคม 2562) อาจารย์ปิยวรรณ ขาวพุ่มและนักศึกษาชั้นปีที่2 สทศ.บ. 61 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ รายวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม สอนน้องจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และสอนน้องทำสมุดทำมือ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เทศบาลตำบลป่าตอง อ. กระทู้ จ. ภูเก็ต69322894 10220399692286793 6857122537415901184 n69695689 10220399690006736 3977605999220490240 n69322894 10220399692286793 6857122537415901184 n

สื่อมัลติมีเดีย