แบบสอบถาม บุคคลสนใจเข้าศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี
ความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564


*สนใจเข้าศึกษาติดต่อที่ อาจารย์ปิยวรรณ ขาวพุ่ม e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ID Line : piwty

qr code 2

สื่อมัลติมีเดีย