วันนี้ (วันที่ 20 กันยายน 2562) ร่วมงาน โครงการสำนักงานสีเขียว
โดยนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นปีที่3 (สทศ60) ณ ศาลารัตนภิรมย์ (ลานพระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เริ่มจากตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 16:00 น. ขอขอบคุณทุกท่านทีมาเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวในวันนี้ครับ70505345 2276892962419587 6883474412339724288 n70261936 2276892695752947 4688024067066822656 n70850946 2276892635752953 2136301013450096640 n

สื่อมัลติมีเดีย