ปรัชญา

           ผลิตนักสารสนเทศและบรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารแหล่งเรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความสำคัญ

          ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคที่เรียกว่า ยุคสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งมีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กำหนดแนวทางในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ดังที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ความสำคัญว่าทรัพยากรสารสนเทศเป็นหนึ่งในสามทรัพยากรของโลกที่สำคัญ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรมนุษย์  นอกจากนี้ สารสนเทศยังมีความสำคัญต่อหน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักวิชาการและบุคคลทั่วไป สารสนเทศยังมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกสาขาอาชีพ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติต่อไป

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เป็นสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ องค์ความรู้ และองค์กรสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมีความทันสมัย จึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถจัดการข้อมูล  ความรู้  แหล่งสารสนเทศ และองค์กรสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดงานที่ขาดแคลนบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนและตลาดงานทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอันดามัน โดยเน้นผลิตบัณฑิต 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สามารถจัดการงานห้องสมุด และกลุ่มที่สามารถจัดการสารสนเทศทางการท่องเที่ยว โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

      พันธกิจ

1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการ