หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                     วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ภาษาอังกฤษ         : Bachelor of ArtsProgram inInformation and Library Science

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       : Bachelor of Arts (Information and Library Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : B.A. (Information and Library Science)

 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ความว่า  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตระหนักในบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จึงกำหนดเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยไว้ให้ชัดเจนว่า  ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล การพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนงานในบริบททางการศึกษา เช่น การจัดการห้องสมุด  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนงานในบริบททางการท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจของภาครัฐและเอกชน เช่น การจัดการและบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น  จึงเน้นผลิตบุคลากร 2 กลุ่ม คือ 1) บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน 2) นักสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว